Yoshida Takako Design Studio

FASHION PLAZA

2009.11
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA
FASHION PLAZA